GS.TS.BS Nguyễn Chấn Hùng

Chuyên khoa: Ung bướu

Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sĩ – Bác sĩ

Thông tin cơ bản:

Công tác tại Bệnh viện Ung bướu Tp HCM

Thầy thuốc nhân dân

Facebook